รถยกคืออะไร ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการอบรมรถยก

อบรมรถยก

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถยกหรือรถโฟล์คลิฟท์ควรได้รับการอบรมรถยก เพื่อให้สามารถใช้รถยกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยรวมถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนใช้ด้วยตรวจสอบสภาพรถยก การใช้รถยกอย่างถูกวิธี การใช้ความเร็ว การหยุด การจอดการบรรทุก การทดสอบในภาคทฤษฎี การอบรมรถยกนั้นถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเพราะหากผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยกไม่ได้รับการอบรมมาก่อนอาจทำให้การปฏิบัติงานนั้นมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้

รถยกหรือรถโฟล์คลิฟท์ คือ เครื่องจักรที่อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย ยกวัสดุสิ่งของ ทดแทนการใช้แรงงานคนแต่รถยกหรือรถโฟล์คลิฟท์ อาจทำให้เกิดอันตรายได้ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติงานตามขั้นตอน เกิดความประมาท ไม่ทำตามคู่มือการทำงานที่ได้มาขับรถโฟล์คลิฟท์ ซึ่งบ่อยครั้งที่อุบัติเหตุนั้นเกิดจากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไม่ควรเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เกิดจากการที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความชำนาญ ขับขี่ด้วยความประมาทหรือเกิดการคึกคะนองของตัวพนักงานเอง รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานหรือพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้รถโฟล์คลิฟท์หรือรถยก ควรได้รับการเรียนรู้ การฝึกทักษะจนให้เกิดความชำนาญในการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์รวมไปถึงการบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีด้วยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงเพื่อนร่วมงานและองค์กรด้วยเช่นเดียวกัน 

วัตถุประสงค์ของการอบรมรถยก

  • อบรมรถยก มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับการใช้รถโฟล์คลิฟท์ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  • อบรมรถยกหรือรถโฟล์คลิฟท์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจเช็คสภาพรวมถึงการบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกต้องและปลอดภัยอยู่เสมอ
  • อบรมรถยกเป็นการฝึกฝนทักษะการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกต้อง

การอบรมรถยก ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้มาตรฐานเกี่ยวกับรถยกแต่ละชนิด ยกตัวอย่างเช่น อบรมรถยกเครื่องยนต์ อบรมรถยกไฟฟ้า อบรมรถยกแบบยืนขับ ฯลฯ ได้เรียนรู้เทคนิคการเคลื่อนย้ายสินค้าในแบบต่างๆ ครอบคลุมไปถึงการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่รถยก และผู้เข้ารับการอบรมยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบเกี่ยวกับการทำงานรถยกหรือรถโฟล์คลิฟท์ด้วย

นายจ้างหรือท่านใดสนใจต้องการเข้ารับการอบรมรถยกก็สามารถเข้ารับการอบรมได้กับสถาบันที่รับจัดอบรมรถยก สถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลือกสถาบันที่มีมาตรฐานคุณภาพ ISO : 9001 รองรับสถาบันชั้นนำที่จะนำความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างแพร่หลาย เลือกสถาบันที่มีสัดส่วนการอบรมรถยกอย่างเหมาะสม โดยเน้นไปที่การฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นเน้นไปที่การฝึกปฏิบัติประมาณ 80% และภาคทฤษฎี 30%